Szkoła Główna Handlowa cz.2

30 marca 2015 o 22:06

sghSzkoła Gówna Handlowa w Warszawie jest jedną z najbardziej prestiżowych uczelni w Polsce, gdzie studenci mogą skorzystać z szerokiego wachlarza zajęć dodatkowych oraz mają do wykorzystania liczne ogłoszenia o stażach czy praktykach w wielkich korporacjach w Polsce i zagranicą. Na ten sukces Szkoła pracowała już przed wojną. Czasy powojenne to rozwój uczelni oraz poszerzanie jej oferty edukacyjnej.
Druga połowa lat 50-tych XX wieku przyniosła systematyczne podnoszenie poziomu naukowego i dydaktycznego ówczesnej Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS). Coraz odważniej zwracano się po dorobek nauki światowej oraz coraz większą rolę przypisywano nauce języków obcych. Rozwój kontaktów międzynarodowych oraz modernizacja dydaktyki niewątpliwie zaprocentowały w przyszłości. W tym czasie w skład ciała naukowego wchodziły takie sławy jak m.in. prof. Andrzej Grodek, Jan Drewnowski, Michał Kalecki, Edward Lipiński, Jerzy Loth, Krzysztof sgh-warszawaPorwita, Paweł Sulmicki czy Aleksy Wakar. W okresie do 1989 roku Szkołę Główną Planowania i Statystyki ukończyli między innymi Henryka Bochniarz, Leszek Balcerowicz, Grzegorz Kołodko, Andrzej Olechowski, Józef Oleksy, Janusz Piechociński czy Dariusz Rosati.
Zmiana ustroju politycznego w Polsce w 1989 roku oraz wszelkie następstwa demokratyzacji państwa i tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego sprawiły, że uczelnia mogła uwolnić się spod dyktatu doktryny, która do tej pory obowiązywała. W 1991 roku przywrócono historyczną nazwę uczelni – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH). Szkoła nie zrezygnowała jednak z pracy nad coraz wyższej jakości kształceniem, szeroką ofertą edukacyjną oraz licznymi możliwościami rozwoju studentów. Z powodzeniem SGH odpowiadała standardom światowym. W 1993 roku nastąpiła zmiana strukturalna Szkoły, w toku której zlikwidowany wydziały. W zamian z dotychczasowych wydziałów i katedr utworzono kolega: Analiz Ekonomicznych, Ekonomiczno-Społecznym, Gospodarki Światowej, Nauk o Przedsiębiorstwie oraz Zarządzania i Finansów.
Obecnie studenci mają możliwość uzyskania dyplomu zawodowego (licencjat) oraz magisterskiego. Dostępny jest także szeroki wachlarz studiów doktoranckich, podyplomowych oraz MBA. Szkołę Główną Handlową zaliczono do grona najlepszych uczelni zarządzania skupionych w CEMS. Wszystkie zmiany są bardzo pozytywnie odbierane przez studencką brać. W ostatnich latach bardzo wzrosła liczba chętnych do studiowania na tej uczelni, a szkoła-glowna-handlowaliczba studentów sięgała do rekordowego poziomu 12 tysięcy. Niewątpliwie przyczyniły się do tego zmiany w kraju oraz otwarcie się na zagraniczne możliwości zatrudnienia dla młodych absolwentów SGH. Chcąc więc jak najbardziej dopasować się do zmieniającego się rynku pracy oraz szerokiego transferu kapitału ludzkiego nie tylko w Europie, ale i na świecie, uczelnia planuje wydzielenie nowych jednostek – Szkoły Biznesu, Szkoły Ekonomii i Szkoły Polityki Publicznej.