Stypendium socjalne na studiach

1 lutego 2017 o 00:13

pieniadzeStypendium socjalne jest to zapomoga, o którą może ubiegać się student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Ważnym czynnikiem określającym czy otrzymamy stypendium jest próg dochodowy, który jest określany przez ustawę. O przyznanie świadczenia może ubiegać się student lub doktorant. To czy otrzyma stypendium jest zależne od przeliczenia dochodu netto na jednego członka rodziny. Wyróżniamy dwa stypendia: stypendium socjalne oraz stypendium socjalne o zwiększonej wysokości.

Wiemy już, że stypendium socjalne i jego przyznanie uzależnione jest od dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny. Jego wysokość jest ustalana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych. Stypendium socjalne o zwiększonej wysokości natomiast otrzymać można jeżeli zamieszkujmy w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, pod warunkiem że codzienny dojazd z miejsca stałego miejsca zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studentowi studiowanie. studenciOczywiście próg dochodowy ma również tutaj znaczenie. Mimo, że student posiada dochód wyższy niż dochód ustalony przez ustawę, to i tak może otrzymać stypendium socjalne jeżeli rektor wraz z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego ustali próg wyższy niż ustawowy. Przy ustalaniu dochodu bierzemy pod uwagę dochód osiągany przez studenta, małżonka studenta, rodziców studenta, oraz dzieci studenta będące na jego utrzymaniu (muszą być niepełnoletnie) lub pobierające naukę do 26 roku życia.  Wszelkie dochody muszą zostać udokumentowane zaświadczeniami z Urzędu Skarbowego lub w inny sposób, np. poprzez oświadczenie studenta i członków jego rodziny .

Student, który studiuje jednocześnie kilka kierunków studiów lub na kliku różnych uczelniach może otrzymać świadczenie tylko na jednym wskazanym kierunku. Otrzymanie stypendium socjalnego nie hamuje drogi do otrzymania stypendium rektora, Ministra lub innego możliwego do otrzymania. Należy pamiętać, iż niezłożenie wniosku o stypendium w terminie nie jest ostateczne. Zgodnie z art. 58 Kodeksu postępowania administracyjnego można termin przywrócić jeżeli uprawdopodobni się, że uchybienie nastąpiło bez winy składającego wniosek. Prośbę o przywrócenie terminu składamy w ciągu 7 dni od dnia ustania uchybienia. monetyWraz z prośbą o przywrócenie terminu należy złożyć poprawny, pełen wniosek.

Ważne jest również to by powiadomić uczelnię o zmianach jakie nastąpiły. Na przykład jeżeli zmianie ulegnie ilość członków rodziny, wysokość dochodu, w przypadku stypendium socjalnego o zwiększonej wysokości – zaprzestaniemy mieszkać w domu studenckim lub innym obiekcie, ale również jeżeli wystąpią inne okoliczności mogę mieć wpływ na naszą sytuację materialną.