Stypendia i zapomogi w 2018 roku cz. 2

30 stycznia 2018 o 21:22

studenciPolski student to biedny student. Jeżeli rodzice nie wspomogą budżetu studenckiego swojego dziecka to pełne życie studenckie będzie tylko marzeniem. Należy jednak pamiętać, iż ustawa o szkolnictwie wyższym gwarantuje pomoc materialną studentom – nie tylko tym najlepszym. Spełniając odpowiednie warunki można sobie podreperować zasobność portfela.

mama-studentkaW poprzednim artykule w głównej mierze skupiliśmy się na dwóch stypendiach – stypendium ministerialnym oraz naukowym. Dzisiaj przybliżymy nieco informacji o stypendium socjalnym oraz zapomodze. Zacznijmy od zapomogi. Jest ona skierowana do osób, które z przyczyn losowych znalazły się w trudnej sytuacji materialnej. W głównej mierze chodzi tutaj o śmierć lub ciężką chorobę najbliższego członka rodziny, klęskę żywiołową, która dotknęła samego studenta lub jego rodzinę. Innymi powodami może być przykładowo narodziny nowego członka rodziny czy strata zatrudniania przez któregoś z rodziców. Student może się strać o zapomogę maksymalnie dwa razy w ciągu jednego roku akademickiego. Zasady otrzymania zapomogi, jej wysokość oraz terminy wypłat regulują już same poszczególne uczelnie, dlatego warto jest zapoznać się z owymi przepisami.

grająca-studentkaStypendium socjalne natomiast jest kierowane do studentów, którzy znaleźli się w ciężkiej sytuacji finansowej. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego jest spełnienie cenzusu progu dochodowego, który jest ustala przez rektora danej uczelnie w porozumieniu z organami samorządu studenckiego. Górny pułap zarobków nie może przekroczyć 1051 złotych oraz 70 groszy na rękę na osobę w rodzinie studenta. Dolny wynosi 668,20 złotych i tutaj student z automatu otrzymuje stypendium socjalne. Okres trwania dofinansowania wynosi semestr lub rok akademicki, po którym można ponownie ubiega się o stypendium. Osoby uczęszczające na studia dzienne mogą starać się o powiększone stypendium socjalne. Warunkami są: zamieszkanie w domu studenckim a dojazd do uczelni ze stałego miejsca zamieszkania uniemożliwiłby lub w stopniu znacznym utrudniał naukę studentowi. Powiększone świadczenie mogą również otrzymać osoby, które mieszkają z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub innym miejscu. O socjalkę może również starać się osoba niepełnosprawna – tutaj warunkiem otrzymania finansowania nie jest już dochód na członka rodziny ale orzeczenie o niepełnosprawności. Na koniec chcielibyśmy wspomnieć jeszcze o innej formie dofinansowania, a więc kredycie studenckim. O taki kredyt, który jest na preferencyjnych warunkach może starać się student lub osoba w tracie rekrutacji oraz kontynuująca naukę na studiach magisterskich i doktoranckich. Warunkiem jest wiek studenta – o kredyt można strać się przed ukończenie 25 roku życia. Wnioski o przyznanie kredytu należy złożyć w banku między 15 lipca a 20 października. Miesięczna rata wynosi 600 zł. Istnieją jeszcze dwie a nawet trzy opcje – rata w wysokości 400 zł (tzw. rata obniżona) oraz 800 lub 1000 zł (rata podwyższona).